kopf.gif (8532 Byte)
bogen1.gif (10789 Byte) stern.gif (24687 Byte) bogen2.gif (11776 Byte)
Kiel oni fariĝas bahaano ?

Krom presitaj libroj, ekzistas ankaŭ en la TutTera Teksaĵo grandaj bibliotekoj virtualaj,
kie oni povas legi multajn librojn
pri Baha-ismo en la lingvoj angla, franca, araba kaj persa.

"La tago alproksimiĝas kiam ĉiuj popoloj de la mondo akceptos universalan lingvon
kaj komunan skribon. Kiam tio estos atingita, ĉiu homo, kiun ajn urbon li vizitos,
kvazaŭ eniros en sian propran domon..." Bahà'u'llàh

"Tiu vere estas homo, kiu hodiaŭ dediĉas sin al la servo al la tuta homaro...
Ne gloru sin tiu, kiu amas sian propran landon, sed tiu, kiu amas la tutan homaron.
La Tero estas nur unu lando, kaj ĉiuj homoj ĝiaj civitanoj." Bahà'u'llàh

"Mergiĝu en la oceanon de miaj paroloj por penetri ĝiajn sekretojn
kaj malkovri ĉiujn perlojn de saĝeco kaŝitajn en ĝia profundeco." Bahà'u'llàh

Administracio Baha-a de John Huddleston ( Justeco en regado kaj administrado : La tria dimensio de monda paco ).

Administrado Bahaa :
>>> Gardanto de la Afero de Dio.
>>> Manoj de la Afero de Dio.
>>> Universala Domo de Justeco.
>>> Nacia Spirita Asembleo.
>>> Loka Spirita Asembleo.

La Báb, antaŭinto de Bahá'u'lláh, kun Lia Libro Bayán kaj Liaj 18 unuaj disĉiploj titolitaj "Literoj de la Vivanto".

Bahá'u'lláh (Enkonduko al la vivo kaj al la instruoj de la fondinto de Bahaismo).

Bahá'u'lláh kaj la Nova Epoko (Fama verko de la « Mano de la Afero de Dio » John E. Esslemont, tradukita de Lidia Zamenhof el la angla lingvo al esperanto. Tiu libro koncize klarigas ĉiujn aspektojn de la Bahaa Kredo) 

Bahaa Esperanto-Ligo (Tekstoj el festo-libro eldonita okaze de la 25jariĝo de B.E.L. en 1997, kiujn oni povas legi pere de la ligoj ĉirkaŭantaj la stelo-bildon naŭpintan supre de tiu paĝo) :
>>> Historio de B.E.L.
>>> Kio estas Bahaismo ?
>>> Esperantistoj kaj bahaanoj.
>>> Famaj bahaaj esperantistoj.
>>> Bahaismo kaj internacia help-lingvo.
>>> Bahaa propono ĉe UNo por internacia help-lingvo.
>>> La movadoj bahaa kaj esperanta - ĉu suspektemaj inter si samideanoj?

Biblio kaj Bahaismo (bibliaj profetaĵoj plenumitaj de Báb kaj Bahá'u'lláh).

Dio(kio estas Dio laŭ la Bahaismo ?).

Ekzilo de Bahá'u'lláh.

Epistolo al la Kristanoj de Bahá'u'lláh (Lawh-i-Aqdas = Laŭhe-Akdas = Plej Sankta Epistolo).

Familio de Bahá'u'lláh :
>>> Mírzá Husayn 'Alí Núrí, titolita Bahá'u'lláh.
>>> Mírzá Buzurg, la patro de Bahá'u'lláh.
>>> Navváb, la unua edzino de Bahá'u'lláh.
>>> 'Abdu'l-Bahá 'Abbás, la plej maljuna filo de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Bahíyyih Khánum, la filino de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Mírzá Mihdí, la plej juna filo de Bahá'u'lláh kaj Navváb.
>>> Shoghi Effendi Rabbání, la pranepo de Bahá'u'lláh.
>>> Amatu'l Bahá Rúhíyyih Khánum, la edzino de Shoghi Effendi.

Globaliĝo (kiel evoluos la homara socio ?).

Historio de Bahaismo (traduko al esperanto de artikolo verkita de la du ĵurnalistoj francaj kaj nebahaanaj Stéphane BOYER kaj Christophe DENIZEAU).

Internacia Bahaa Komunumo (modelo por la homara unuiĝo).

Kaŝitaj Vortoj (aforismoj de Bahá'u'lláh por meditado).

Kiel mi ekkredis (atestoj de kredantoj el diversaj landoj kaj epokoj) :
>>> Lidja Zamenhof el Pollando (en la 3a jardeko de la 20a jarcento).
>>> Anneke Schouten-Buys el Nederlando (en la 7a jardeko de la 20a jarcento).
>>> Bernhard Westerhoff el Germanio (en la 9a jardeko de la 20a jarcento).
>>> Eric Coffinet el Francio (en la 10a jardeko de la 20a jarcento).

Kredo de Bahá'u'lláh - Mondreligio (Deklaro verkita de Shoghi Effendi por la Speciala Komitato de la Unuiĝintaj Nacioj por Palestino, Julio 1947 -  kaj esperantigita de Roan U. Orloff

Kroniko de Nabil  pri la fruaj tagoj de la bahaa revelacio. (tradukita el la originala lingvo persa de Shoghi Effendi kaj esperantigita de Roan U. Orloff).

Kronologio de la Bahaa Kredo.

Libro de Certeco  (Kitáb-i-Íqán de Bahá'u'lláh en 1862, laŭ la angla traduko de Shoghi Effendi kaj esperantigita de Lidja Zamenhof).

Lidja Zamenhof (kelkaj verkoj pri Bahaismo) :
>>> Bahaa Filozofio.
>>> Bahaismo, Religio de Paco.
>>> Kiel mi ekkredis.
>>> Vojoj de Dio.

Mesaĝo de 'Abdu'l-Bahá al la Centra Organizo por Daŭra Paco (1919).

Mond-Centro Bahaa kun la gravaj bahaaj lokoj sanktaj aŭ administraj.

Mondcivitanismo (globala etiko por daŭriva evoluo).

Monto Karmel' (spirita lumturo por la homaro tra la tempoj).

Paco inter la Nacioj (la nova jarmilo kaj la tutmonda paco).

Parizaj Paroladoj de 'Abdu'l-Bahá (raporto de liaj paroladoj dum lia restado en Parizo aŭtume de 1911.Temas pri klarigoj de la instruoj de Bahá'u'lláh por okcidentuloj).

Perloj de l'Saĝo (kompilaĵo el la Skriboj de Bahá'u'lláh).

Pilgrimado de la bahaanoj.

Preĝoj Bahaaj (donitaj de Báb, Bahá'u'lláh kaj 'Abdu'l-Bahá por diversaj okazoj).

Profetoj (kio estas la profetoj laŭ Bahaismo ?).

Prospero de la Homaro (globala evolustrategio por tutmonda evoluo spirita kaj materia).
Sinjoro Martin Lavallée el Kanado faris provizore kompletan tradukon de tiu mesaĝo de la Bahaa Internacia Komunumo.

Realigas la mondan pacon Bahaismo kaj Esperanto, verkita de Paul Desailly.

Religio (kion vere signifas religio laŭ Bahaismo ?).

Respondoj de ‘Abdu’l-Bahá (Kolektita kaj tradukita el la persa lingvo de Laura Clifford Barney kaj esperantigita de Lidja Zamenhof)

Senco de la Vivo (kio estas la senco de la vivo laŭ Bahaismo ?).

Statistikoj (stato de la Baha-a Kredo en julio 2000).

Transiro al laTria Jarmilo (kompreni la 20an jarcenton - fronti la defiojn de la 21a).

Turnopunkto por Ĉiuj Nacioj (reformprogramo por fari la mondon regebla).

Tutmonda Paco (universala pac-programo de la bahaa komunumo).

Unu Mondo, Unu Mono (pri la enkonduko de unusola valuto tutmonde).

Unueco de la Religioj (unueco en diverseco estas centra instruo de Bahá'u'lláh).

Virinoj (statuto kaj rolo de la virinoj en la socio).

Vivo de 'Abdu'l-Bahá (filo de Bahá'u'lláh kaj gvidanto de la Kredo de 1892 ĝis 1921).

VIKIPEDIO (projekto por la konstruo de libera reta enciklopedio en multaj lingvoj. Ĉiu povas kontribui per sia scio.)
Ĉefpaĝo  kaj  Bahaa Kredo 

Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )
Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
Faksilo +49-(0)6192-9929-99
< https://bel.bahai.de>
< bel@bahai.de >